ID/PW 찾기 회원가입

[유머]  [약혐주의?] 국내외 얼굴 좌우대칭 대참사

 
4
  4275
2022-08-15 00:03:21

GIF 최적화 ON 
7.1M    661K

국외판

 

 

 

국내판

5
Comments
1
2022-08-15 00:37:31


2022-08-15 02:38:43

봉중봉은 똑같군요 ㅋㅋㅋ

2022-08-15 17:11:28

봉 투더 중 투더 봉

Updated at 2022-08-15 22:12:16

기러기 토마토 스위스 인도인 별똥별 우영우 봉중봉?

1
2022-08-15 16:10:46
 
글쓰기